Privacyverklaring

Villa VIP vindt het belangrijk dat je persoonsgegevens goed beschermd worden en we gaan hier dan ook zorgvuldig mee om. In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens wij van je bewaren en hoe wij hier mee omgaan. Wanneer je hier vragen over hebt, dan kun je contact met ons opnemen via info@villavip.nl

De persoonsgegevens die wij verwerken hebben wij nodig om je kind zo goed mogelijk te kunnen helpen en voor het administratief en financieel afhandelen van de behandeling bij de gemeente Lansingerland.

Villa VIP houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Villa VIP bewaart de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Hulpvraag
 • Gegevens van de verwijzer
 • Contactgegevens van school

Daarnaast maakt Villa VIP werkaantekeningen van alle informatie die wij tijdens de behandeling krijgen. Deze werkaantekeningen worden in het dossier bewaard als dit voor de behandeling van belang is.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door jou als ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Villa VIP bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor deze gegevens zijn gegeven dan wel op grond van de wet is vereist (15 jaar na afsluiten van de behandeling). Dit betreft een wettelijke verplichting. 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Verstrekking aan derden

Villa VIP is verplicht gegevens te verstrekken aan de volgende partijen:

 • Gemeente (het betreft naam, BSN-nummer en geboortedatum) i.v.m. de vergoeding. Wij delen informatie met gemeenten en verzekeraars conform geldende wet- en regelgeving.
 • CBS (Centraal Bureau voor Statistiek)

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met de verwerkers maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Het kan voorkomen dat bijvoorbeeld de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.  Wij brengen je hier uiteraard van op de hoogte en zullen zo transparant mogelijk handelen.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Zo kunnen wij je huisarts, jeugdarts of gemeente informeren over het gekozen behandeltraject of een afsluitende brief toesturen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In sommige situaties moeten wij ons beroepsgeheim doorbreken, bijvoorbeeld bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. Villa VIP handelt conform de richtlijnen van de beroepsgroep en wettelijke regelingen, zoals de Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt als ouder of cliënt recht op inzage van de informatie die in het dossier is opgenomen. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kun je ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Ben je het niet eens met de informatie die in het dossier is opgenomen, dan kan je ons verzoeken een eigen verklaring (jouw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook heb je het recht ons te vragen om vernietiging van (delen uit) je dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op je verzoek. Wanneer wij denken dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van je kind, worden geschaad, kunnen wij je verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens van je kind dan vragen wij je hierover contact met ons op te nemen om er samen uit te komen. Mocht dit niet lukken, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

T: 010-2571008
E: info@villavip.nl